POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPOSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació Social: GEMMA VALIENTE REQUENA

Nom Comercial: LA PELU 1221

Domicili Social: Avd. Gaudí, 67 Santa Agnès de Malanyanes 08430 (Barcelona)

Telèfon: (+34) 93 514 43 19

E-Mail: lapelu1221@gmail.com

CIF / NIF: 79270914B

DADES RECOLLIDES

Navegació de la web

El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris en el Lloc web i les Aplicacions són els següents: Adreça IP, Cookies i similars. L’adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet de l’Usuari en un moment concret, i les Cookies són fitxers que es descarreguen al navegador de l’Usuari i que poden ser llegits posteriorment pel lloc web. No obstant això, no és possible esbrinar la identitat de l’Usuari amb aquestes dades, tret que aquest proporcionés informació addicional a través d’altres mitjans. Pot consultar més informació en la nostra Política de cookies.

Drets d’imatge per a xarxes socials o pàgines web

De conformitat a l’article 18 de la Constitució i regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor i a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, i amb el que es disposa en el Reglament UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades facilitades formaran part de l’entitat titular LA PELU 1221, per a la gestió de l’esdeveniment, curs o activitat i dels clients, així com l’enviament d’informació comercial i per promocionar els seus esdeveniments, serveis i productes.

LA PELU 1221 informa i garantitza expressament als usuaris que les seves dades/imatges no seran cedides en cap cas a terceres empreses, i que en cas que s’hagués de realitzar alguna cessió d’imatges, de forma prèvia, se sol.licitaria el consentiment expressament, informat e inequívoc per part de LA PELU 1221.

Amb la signatura de la cessió de drets d’imatge durant la prestació del servei o activitat, l’Usuari enten i accepta que les dades/imatge poden ser publicades per LA PELU 1221 en mitjans de comunicació corporatius d’aquesta empresa (web, xarxes socials…), amb les finalitats anteriorment esmentades, amb àmbit mundial i per temps il·limitat.

La signatura de la seva autorització no comporta cap mena de compensació econòmica.

Subscripció a esdeveniments i activitats similars

Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a gestionar la seva participació, com el seu nom, cognoms, correu electrònic, empresa, càrrec i dades de contacte professional. Així mateix aquests actes podran ser reproduïts en directe íntegrament, fotografiats i/o gravats, per tant, en aquests casos la seva imatge podrà ser publicada en els canals i mitjans de comunicació interns i externs de l’empresa així com en l’entorn en línia (web, xarxes socials, plataformes digitals, etc.), amb l’única fi d’informar sobre l’activitat desenvolupada per la LA PELU 1221. Amb la seva inscripció a l’esdeveniment quedarà informat i accepta l’anterior.

FINALITAT

Les dades personals dels Usuaris (la seva imatge) es recolliran i tractaran únicament amb la finalitat de gestionar i comunicar la prestació del servei, com a punt de l’empresa, per a gestionar l’ús de la web. 

LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

La legitimació per al tractament de l’adreça IP és la necessitat per a possibilitar la connexió amb el lloc web a través d’Internet, sent l’interès legítim de l’empresa per mantenir la relació existent amb l’Usuari i comunicar la prestació del servei i d’activitats de l’empresa. 

En tot cas, quan les dades personals deixin de ser necessàries, per al fi per al qual van ser recaptats, i mentre existeixin responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-les, es conservaran de forma bloquejada fins que es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquestes dades.

COMUNICACIÓ

L’empresa no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb l’empresa o prèvia autorització per part de l’Usuari.

En cas d’inscripció a esdeveniments de l’empresa organitzats amb tercers, les seves dades podran ser cedits a aquests per a l’organització i gestió dels events.

DRETS

L’informem que els Usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit a Avd. Gaudí, 67 Santa Agnès de Malanyanes 08430 (Barcelona),  o l’adreça de correu electrònic lapelu1221@gmail.com, indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional d’Identitat o document identificatiu similar que acrediti la seva identitat. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de protecció de dades que resulti competent.

En el cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, responent personalment enfront de l’empresa de quants danys i perjudicis puguin derivar-se, en cas de contravenció.

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o mal causat al Lloc web o a les Aplicacions, a l’empresa, o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.